Program “Moje ciepło” działa od 29 kwietnia, skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 
Potencjalni wnioskodawcy w programie “Moje ciepło” pod uwagę muszą wziąć jeszcze jedną kwestię formalną – warunkiem otrzymania pieniędzy na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku.
 
Wnioskodawcą o dotację do zakupu i montażu pompy ciepła musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest pod linkiem: