Nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym wprowadza dwie drogi zwrotu dodatkowych kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę w związku z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej:

✅zwrot pobranej kwoty bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta;

✅możliwość zaliczenia poniesionych kosztów na poczet spłaty kredytu hipotecznego.

Szczegółowe warunki zwrotu zostały określone w umowie kredytowej.

Którzy kredytobiorcy mogą liczyć na zwrot?

Dodatkowy koszt kredytu hipotecznego zostanie zwrócony kredytobiorcom, którzy do 16 września 2022 roku podpisali umowę kredytową a sąd wpisze hipotekę 17 września 2022 roku lub później. W przypadku umów o kredyt hipoteczny zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, zwrot konsumentowi dodatkowego kosztu kredytu hipotecznego lub zaliczenie na poczet spłaty kredytu hipotecznego nastąpi w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.